LT | EN

nuova

Kauno choristai ir vaikų globos namų auklėtiniai kartu kėlė inkilus (2014.03.27)

Dalintis straipsniu

Pa­gy­nės vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams, ket­vir­ta­die­nį po­piet į me­džius kė­lu­siems in­ki­lus Kau­no San­tar­vės par­ke, į pa­gal­bą at­sku­bė­jo net ke­tu­rių te­le­vi­zi­jos pro­jek­te „Cho­rų ka­rai“ da­ly­va­vu­sių ar tik šį se­zo­ną ja­me de­biu­ta­vu­sių cho­rų na­riai.
Bend­ro dar­bo re­zul­ta­tas – ne­se­niai Ši­lai­nių mi­kro­ra­jo­ne kur­ti pra­dė­ta­me par­ke „ap­gy­ven­din­tos“ de­šim­tys ran­ko­mis de­ko­ruo­tų in­ki­lų.

Da­lį jų vai­kai ne­ryš­kio­mis, nuo­sai­kio­mis spal­vo­mis pa­puo­šė dar glo­bos įstai­go­je. Li­ku­sius in­ki­lus ma­gin­ti jiems pa­dė­jo cho­ris­tai. Itin ak­ty­viai į dar­bą ki­bo šį­met Kau­ną „Cho­rų ka­ruo­se“ at­sto­vau­jan­čio „Žal­gi­rio“ cho­ro ket­ve­riu­kė – Ar­tū­ras Bag­do­na­vi­čius, Bea­tri­čė Ser­paus­kai­tė, Vil­ma Vai­naus­kai­tė ir Mo­ni­ka Kaz­laus­kai­tė. In­ki­lus jie dai­li­no vi­si kar­tu, pri­si­de­dant ar ste­bint ir vai­kams. Ta­čiau į me­dį įkel­ti „kū­ri­nį“, skir­tą iš žie­mo­ji­mo už­sie­ny­je par­skren­dan­tiems pa­ukš­čias, pa­ti­kė­ta „stip­ria­jai“ cho­ro pu­sei – A.Bag­do­na­vi­čiui.

„Prie na­mų, kur gy­ve­na tė­vai, tu­ri­me du in­ki­lus. Tie­sa, ne­pa­me­nu, kas juos įkė­lė į me­džius“, – kal­bė­jo vai­ki­nas.

Di­de­lį įspū­dį „Nuo­vos“ įmo­nių gru­pės ini­ci­juo­ta ak­ci­ja su­kė­lė „Bo­žo­lė“ cho­ro na­rei Ža­ne­tai Vit­kie­nei, į par­ką pa­ly­dė­tai dvie­jų sū­nų – de­vyn­me­čio Ar­man­to ir še­šia­me­čio Ge­rar­do. „Gy­ve­na­me nuo­sa­va­me na­me, bet in­ki­lų į me­džius ne­esa­me įkė­lę… Ko­dėl? Gal pa­tin­gi­me? O gal ne­pa­gal­vo­ja­me? Na, bet sėk­min­gas pir­mas kar­tas ti­krai įkvė­pė“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. Gru­pės „16 Hz“ va­do­vau­ja­mo „Stu­den­tiš­ko“ cho­ro na­rių Auš­ri­nės Gab­ri­la­vi­čiū­tės ir Eval­do Ra­ge­lio įsi­ti­ki­ni­mu, tai, kad nuo­la­ti­niai vai­kų glo­bos na­mų rė­mė­jai rū­pi­na­si ne tik ma­te­ria­li­ne be tė­vų li­ku­sių ma­žy­lių ge­ro­ve, bet ir jų ug­dy­mu, yra la­bai svar­bus da­ly­kas.

„Juk tai, ką įpras­ti da­ry­ti vai­kys­tė­je, vė­liau ne­va­lin­gai kar­to­ji. O žmo­gus, be­si­rū­pi­nan­tis pa­ukš­čiais, ne­ga­li bū­ti blo­gas“, – įsi­ti­ki­nęs „16 Hz“ gru­pės na­rys Ro­ber­tas Ju­ce­vi­čius. Jam pri­ta­rė ir „Bur­gun­diš­ko“ cho­ro na­rė Kris­ti­na Laz­daus­kai­tė, tvir­tin­da­ma, jog jos vai­kys­tė­je tai ne­bu­vo įpras­ta, bet net ir ke­li kar­tai ke­liant in­ki­lus į me­džius pa­li­ko ne­iš­dil­do­mą įspū­dį.

„Sten­gia­mės rem­ti ir vai­kų so­cia­li­nę bran­dą“, – pa­ti­ki­no „Nuo­va“ įmo­nių gru­pės, per 10 veik­los me­tų Kau­no ra­jo­ne esan­tiems vai­kų na­mams su­tei­ku­si par­amos už 86 tūkst. li­tų, at­sto­vė Liu­da Znai­daus­kie­nė. Pa­gy­nės vai­kų na­mų di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vio­le­ta Nu­tau­tie­nė pa­sa­ko­jo, jog in­ki­lų ka­bi­ni­mas į glo­bos įstai­gos prie­igo­se au­gan­čius me­džius – il­ga­me­tė pa­va­sa­rio tra­di­ci­ja. Iki šiol vai­kai in­ki­lus ga­min­da­vo pa­tys ir jais puo­šda­vo tik Pa­gy­nės me­džius.

„Nie­ko pa­na­šaus už įstai­gos tvo­ros ne­esa­me da­rę“, – su šyp­se­na tvir­ti­no pa­šne­ko­vė. Jos tei­gi­mu, be tė­vų glo­bos li­ku­sioms at­ža­loms rū­pi­ni­ma­sis pa­ukš­čiais – sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas. Daug ini­cia­ty­vos ro­do jau­niau­si Pa­gy­nės gy­ven­to­jai, ta­čiau pa­baig­ti dar­bus jiems daž­nai pri­rūks­ta jė­gų.

„Į me­džius lie­pų alė­jo­je esa­me įkė­lę apie tris­de­šimt in­ki­lų. Vi­suo­se uo­se gy­ve­na pa­ukš­čiai. Vai­kai net var­žo­si, kas pir­mas pa­ma­tys nau­juo­sius gy­ven­to­jus“, – sa­kė V.V.Nu­tau­tie­nė.

 

[envira-gallery id=”1206″]

Kitos naujienos

AB „Nuova“ / Nuosavybės valdymas